Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Makijaż aerografem Dinair

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem szkoleń jest: Dariusz Opierowiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOP_CONSULTING Dariusz Opierowiec, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Cytrusowa 13, 05-509 Józefosław, NIP 8971182829, REGON 365382088, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Kontakt ze Organizatorem odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: info@dinairpolska.com;
 • pod numerem telefonu: +48 791 404 406,
 • formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu

1.3. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem www.dinairpolska.com w zakładce „Szkolenia”

1.4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

1.5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną opublikowane pod adresem www.dinairpolska.com w zakładce „Szkolenia”

1.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem www.dinairpolska.com w zakładce „Szkolenia”

2.2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

2.3. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone jest informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.

2.4. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator szkolenia wystawi fakturę̨ proforma w wysokości 450 zł. z VAT, stanowiącą zaliczkę na poczet wpisowego.

2.5. Opłatę̨ należy uiścić́ na następujący rachunek bankowy:
24 1950 0001 2006 3937 8218 0001. W tytule płatności należy podać nr faktury. 

2.6. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu płatności uczestnik szkolenia otrzymuje potwierdzenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną. 

2.7. Pozostałą kwotę̨ należy wpłacić́:

 • w dniu rozpoczęcia szkolenia gotówką, przed rozpoczęciem zajęć
 • przelewem bankowym przed rozpoczęciem szkolenia w takim terminie, aby rachunek Organizatora został uznany najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

2.8. Uczestnik podczas całego szkolenia musi posiadać ze sobą wyposażenie w postaci aerografu i kompresora marki Dinair. 

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora. Informacja o przesunięciu bądź odwołaniu szkolenia będzie przekazywana Uczestnikom drogą elektroniczną najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

2.10. W przypadku, gdy szkolenie nie odbyło się̨ z przyczyn Organizatora – Organizator wskaże kolejny możliwy termin szkolenia. Organizator poinformuje Uczestnika pocztą elektroniczną o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia. 

2.11. Rejestrując się i uczestnicząc w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrań audiowizualnych uczestników biorących udział w szkoleniu, które mogą być wykorzystane przez organizatora lub wykładowców do celów promocyjnych przez 3 lata od daty realizacji szkolenia. Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani inna rekompensata za nabycie i używanie takich zdjęć i nagrań audiowizualnych. Zgoda ta może zostać w każdej chwili wycofana w formie pisemnej, dostarczonej Organizatorowi. W takim przypadku Uczestnik nie zostanie zarejestrowany na zdjęciach i nagraniach.

 

3. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

3.1. Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@dinairpolska.com

3.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

 • do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia - Organizator zwróci 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
  Uczestnik ma możliwość́ wykorzystania wpłaconych środków poprzez uczestnictwo w takim samym szkoleniu, ale w innym terminie. O swojej decyzji Uczestnik poinformuje Organizatora  pocztą elektroniczną.
 • krótszym niż̇ 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia - Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia kosztów w wysokości wpłaconej zaliczki.
  W przypadku uiszczonej już pełnej opłaty za szkolenie pozostała część zostanie zwrócona po potrąceniu zaliczki z tytułu wpisowego.

 

4. REKLAMACJE

4.1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

4.2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby firmy lub pocztą elektroniczną.

4.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę / imię i nazwisko Uczestnika, adres siedziby / zamieszkania Uczestnika szkolenia i adres e-mail, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji. 

4.4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14dni roboczych, liczonych od momentu wpłynięcia reklamacji do Organizatora.