Obchodní podmínky kurzů a zásady zpracování osobních údajů

Pořadatel: Karin Sálusová - Dinair Academy, IČ: 70564981, sídlem: Křižíkova 53/52b, 18600 Praha - Karlín, telefon: +420 603 863 865, zapsaná u MÚ Praha 8, živnostenský odbor, č.j. MCP8 15424

(dále jen "Pořadatel")

1. Podmínky akce – Kurzy Dinair airbrush make-upu

1.1. Účast na akci je podmíněna zaplacením registračního poplatku nebo zálohou registračního poplatku. V ceně registračního poplatku je zahrnut vstup pro 1 osobu, certifikát, prezentační materiály, občerstvení dle programu.

1.2. Platba za akci se realizuje bankovním převodem, platbou kartou nebo v hotovosti.

1.3. Registrací a účastí na akci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány pořadatelem akce nebo lektory pro propagační účely po dobu 3 let od realizace akce. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Pokud si nepřejete být na akci audio/vizuálně zachycen(a), sdělte to nejpozději při vstupu na akci pořadateli. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.

1.4. Zrušení registrace/účasti na akci musí být provedeno písemně na adresu info@dinair.cz.

1.5. Storno poplatky za zrušení účasti na akci jsou následující:

 • V případě omluvené neúčasti alespoň 5 dnů před zahájením kurzu s vámi domluvíme náhradní termín nebo vám bude celý registrační poplatek nebo uhrazená záloha vrácena.
 • V případě zrušení účasti méně než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu nemůže být částka ve výši zálohy registračního poplatku vrácena, ale bude převedena na náhradní termín. V případě již uhrazeného celého registračního poplatku bude jeho zbylá část po odečtení zálohy registračního poplatku vrácena.  
 • V případě neomluvené neúčasti záloha registračního poplatku propadá ve prospěch lektora.
 • Účast na kurzu je nahraditelná jinou osobou, která vás zastoupí.

1.6. V případě vaší nespokojenosti s kurzem máte právo službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlého kurzu prostřednictvím e-mailu adresovanému pořadateli, tj. info@dinair.cz, kde uvedete termín reklamovaného kurzu, jméno lektora a konkrétní důvody, které vás vedly k reklamaci předmětného kurzu. Pokud bude reklamace pořadatelem kurzu uznána jako oprávněná, bude vám na vaši žádost navrácen registrační poplatek za kurz v plné výši

1.7. Registrační poplatek nebo jeho poměrná část dle bodu 1.5. a 1.6. bude vrácen do 14 dní od potvrzení obdržení čísla příslušného bankovního účtu, na který si budete přát registrační poplatek nebo jeho část vrátit. Potvrzení bude pořadatelem zasláno z e-mailové adresy info@dinair.cz.

1.8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, tzn. změnit lektory, datum konání a místo, či kurz zrušit. V takovém případě budete s dostatečným časovým předstihem kontaktováni. V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele bude vypsán náhradní termín nebo vám bude navrácen zaplacený registrační poplatek nebo záloha registračního poplatku v plné výši.

1.9. Pokud dojde u kurzu k překročení kapacity místnosti, nabídne vám pořadatel náhradní termín či vrácení zaplaceného registračního poplatku nebo jeho zálohy v plné výši.

1.10. Náklady na ubytování v místě konání kurzu nejsou v ceně kurzovného zahrnuty.

 

2. Zpracování osobních údajů během registrace na akci

2.1. Pořadatel jako správce osobních údajů, zpracovává a uchovává v rámci vaší objednávky služeb následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo; 

V případě společnosti:

 • Název společnosti
 • IČO, DIČ
 • Adresu sídla

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění a evidence smlouvy. Zpracování osobních údajů bude probíhat do doby realizace akce a dále po dobu 10 let od realizace plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

2.2. Pořadatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kteří se podílí na organizaci akce, a to mohou v závislosti od konkrétní akce být:

 • Poskytovatel služeb Mioweb
 • Poskytovatel služeb Shoptet
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

2.3. Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou pořadatelem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či navazujících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem - zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem fyzickou osobou Karin Sálusová – Dinair Academy zpracovávána po dobu 3 let od realizace akce.

2.4. Účastník akce má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat po pořadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po pořadateli výmaz osobních údajů - výmaz Pořadatel provede, pokud nemá pro další zpracování jiný právní důvod,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3. Doplňující informace

3.1. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak je rozhodným právem české právo.

 

V Praze dne 1. 1. 2018